PDA

View Full Version : Trình tự tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần.


phuthi
21-07-2012, 08:47 AM
Xin chào các bạn trong diễn đàn.
Các bạn làm ơn cho tôi hỏi một số vấn đề liên quan đến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần như sau:
1/ Thẩm tra tư cách cổ đông như thế nào. Mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
2/ Cách biểu quyết thông qua quyết định trong cuộc họp. Cách đếm phiếu ntn cho khoa học và chính xác.
3/ Khi lập Biên bản có phải đưa tất cả các nội dung, diễn biến ( toàn bộ phát biểu của cổ đông, trả lời của Đoàn chủ tịch...) trong cuộc họp vào không. Các nội dung không có chương trình họp có phải đưa vào Biên bản không.
4/Cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần thực tế đã góp vào Công ty hay cổ phần đăng ký nhưng chưa thực góp.
Xin cảm ơn!