PDA

View Full Version : Bài tập về nội dung 1 bản hợp đồng


hechang
21-07-2012, 08:43 AM
Làm ơn trả lời giúp em bài tập sau đây:
Trong các nội dung 1 bản hợp đồng theo điều 402 Bộ Luật dân sự 2005 quy định thì những nội dung nào là chủ yếu? Vì sao?

thuan-phuong
21-07-2012, 08:43 AM
Theo tôi Bộ luật dân sự năm 2005 không quy định hợp đồng phải có những nội dung chủ yếu.
bởi trên cơ sở nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự được quy định tại Điều 389 BLDS :"Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:
1. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội;
2. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng."

do vậy, để đảm bảo nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết thỏa thuận được quy định tại Điều 4 Bộ luật dân sự và để đảm bảo quyền lợi của các bên thì tùy từng trường hợp cụ thể các bên có thể thỏa thuận về các nội dung nêu tại Điều 402. quy định này có tính định hướng để các bên cần chú ý trong khi giao kết hợp đồng. mặt khác quá trình thực hiện hợp đồng các bên vẫn có thể thỏa thuận bổ sung sau khi hợp đồng đã được giao kết.
Về cơ bản hợp đồng coi như được giao kết khi các bên thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng, không phụ thuộc vào việc hợp đồng đó phải có đầy đủ các nội dung chủ yếu.