PDA

View Full Version : bài tập về công ty cổ phần


phamfood
21-07-2012, 08:43 AM
Mình có 1 bài tập nhỏ bạn nào biết giải đáp giúp mình với: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần X đã họp với tỷ lệ cổ phần của các nhóm như sau: nhóm I 37%, nhóm II 1%, nhóm II 62% tổng số cổ phần công ty. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên A,B,C (đại diện nhóm III); M,N (đại diện nhóm I). M biết rằng nếu đề cử CT Hội đồng quản trị hoặc GDD công ty thì cũng không được A,B,C đồng ý. Vì vậy M ra điều kiện như sau: trong cuộc họp Hội đồng quản trị A,B,C phải bầu M hoặc N làm Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc giám đốc nếu không họ sẽ không tham gia họp Hội đồng quản trị và vì thế Hội đồng quản trị sẽ không họp được. A,B,C không đồng ý nên cho đến thờì điểm hiện tại công ty vẫn chưa thể tiến hành họp Hội đồng quản trị để bầu ra CT Hội đồng quản trị và giám đốc.Dụa vào các quy định pháp luật giải quyết tình huống trên.

truongthanhthuduc
21-07-2012, 08:43 AM
Truong hợp triệu tập lần thứ nhất phải có 3/4 số thanh vien du hop
Nêu lân thu nhat k triêu tạp duoc thi triêu tap lan thu 2, luc nay chi can 1/2. Do vay k phai dong y voi M,N

thanhhacfurniture
21-07-2012, 08:43 AM
bạn có thể cho mình biết căn cứ ở đâu để chỉ có 1/2 người trong hội đồng quản trị cũng họp dc k bạn?
ở đây, mình chưa tìm ra diều luật giống như bạn vuducmanh nêu ra là 1/2 hội đồng quản trị cũng họp dc nên mình sẽ trả lời theo cách của mình.
việc họp hội đồng quản trị đước quy định tại điều 112 luật doanh nghiệp. trong đó có nói rõ ràng ở khoản 8 điều 112 là cuộc họp hội đồn quản trị dc tiến hành khi có 3/4 thành viên hội viên hội đồng quản trị dự họp. vì vậy, nếu căn cứ theo điều luật này thì khi M, N vắng mặt, công ty không thể tiến hành họp được. vì vậy, A, B, C có thể triệu tập hội đồng cổ đông để giải quyết vấn đề này theo quy định tại khoản 3, điều 79 luật doanh nghiệp.

thinhphat
21-07-2012, 08:43 AM
Trường hợp M, N không tham dự họp hội đồng quản trị sẽ vi phạm quy định tại điều 115 Luật DN và bị miễn nhiệm. Điều 115 quy định nếu uỷ viên Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng sẽ bị miễn nhiệm.
Cũng tại Điều 115 Đại hội đồng cổ đông có thể miễn nhiệm các uỷ viên bất cứ khi nào.
Do đó nếu M, N không dự họp, các cổ đông có quyền họp HDCĐ để miễn nhiệm. Số thành viên HĐQT có thể giảm xuống 3 thành viên. Nhóm I và III có tỷ lệ sở hữu 99% vốn hoàn toàn triệu tập được Đại hội để làm việc này (>65%).

myduco
21-07-2012, 08:43 AM
quy định tại NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 139/2007/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2007
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP