PDA

View Full Version : pháp luật hợp đồng


lengo_ltd
21-07-2012, 08:33 AM
#-o các bên thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng có được quyền áp dụng đồng thời cả bồi thường thiệt hại không???
Mong các bác chỉ giáo....

tandaiphat
21-07-2012, 08:33 AM
Điều 316 Luật thương mại 2005: Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi đã áp dụng các chế tài khác: Một bên không bị mất quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tổn thất do vi phạm hợp đồng của bên kia khi đã áp dụng các chế tài khác.
Như vậy các bên thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng được quyền áp dụng đồng thời cả bồi thường thiệt hại.

pramod
21-07-2012, 08:33 AM
Chào bạn.
Mình nghĩ bạn nêu đọc tìm hiểu một chút về bộ luật dân sự năm 2005. Trong Điều 422 đã nói khá rõ về điều này..bạn tham khảo nhé..nếu có thắc mắc có thể hỏi thêm:
"Điều 422. Thực hiện hợp đồng có thoả thuận phạt vi phạm
1. Phạt vi phạm là sự thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.
2. Mức phạt vi phạm do các bên thoả thuận.
3. Các bên có thể thoả thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải nộp phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại; nếu không có thoả thuận trước về mức bồi thường thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.
Trong trường hợp các bên không có thoả thuận về bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm."