PDA

View Full Version : cần gấp về cty TNHH 2 thành viên trở lên


myanco2003
21-07-2012, 08:26 AM
chào mọi người!
mình cần gấp những quy đinh về việc góp vốn giữa các thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên.ai có gửi cho minh gấp nhé!

umivungtau
21-07-2012, 08:26 AM
Vấn đề góp vốn của thành viên (TV) công ty (CT) gồm các quyền:
- Tăng và giảm vốn điều lệ: Đ60 Luật Doanh nghiệp 2005

- Chuyển nhượng vốn góp
- Yêu cầu CT mua lại phần góp vốn

Vân đề góp vốn:
Khi thành lập, các TV sáng lập phải tự thỏa thuận và quyết đinh mức vốn điều lệ và phần góp của mỗi người. Danh sách các TV và bản điều lệ của CT trong hồ sơ DKKD phải thể hiện đầy đủ các thông tin về TV và phần góp vốn của họ.

Trường hợp có TV không góp vốn theo đúng thời hạn cam kết thì phần vốn chưa được góp coi như là khoản nợ của TV đó đối với CT. Và xa hơn nữa TV đó phải chịu trách nhệm bồi thường thiệt hại phát sinh. Người đại diện theo pháp luật của CT phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký về tiến độ góp vốn của TV, nếu không thông báo thì phải chịu trách nhiệm thiệt hại phát sinh.

Khi đã góp vốn đủ, mỗi TV được cấp giấy chứng nhận phần góp vốn với đầy đủ nội dung theo quy định. Giấy này co thê dược cấp lại khi bị mất, hư hỏng.

- Về chuyển nhượng phần vốn góp: vì CT TNHH mang tinh "đóng" nên việc chuyển nhượng bị hạn chế hơn so với các loại hình CT khác. (xem Đ44, Đ45 Luật doanh nghiệp 2005). Nếu điều lệ CT có quy định thêm thì phải tuân thủ theo điều lệ.
- Về việc mua lại phần vốn góp: phải làm bằng văn bantrong thời hạn 15 ngày kể từ khi Hội đồng thành viên thông qua. Nếu các bên không thỏa thuận được giá cả thì phần vốn đó được tính theo giá thị trường hay giá tính theo nguyên tắc ghi trong điều lệ. CT chỉ thanh toán cho người bán sau khi CT vẫn khả năng thanh toán các khoản nợ và nhĩa vụ của CT. Điều này ngăn chặn khả năng rút vốn, trốn tránh các nghĩa vụ và nợ nói trên.