PDA

View Full Version : giải đáp về đóng bảo hiểm thất nghiệp


caonguyen1
30-07-2012, 10:53 AM
xin luật sư tư vấn cho về đóng BHTN : ở huyện chứng tôi chỉ đạo cho các trường thực hiện đóng BHTN như sau : Hiệu trưởng các trường không phải đóng cón lại từ phó hiệu trưởng đến công nhân viên đều phải đóng . như thế chúng tôi phải giải thích với giáo viên và công nhân viên như thế nào cho đúng vì nhiều giáo viên thaq8c1 mắc

chyngjeeng
30-07-2012, 10:53 AM
Chào bạn. Bạn tham khảo quy định của NĐ 127/2008. Hiệu trưởng được coi là "người sử dụng lao động" nên không thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Điều 2. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội
1. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây với người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 Nghị định này:
a) Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;
b) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
c) Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;
d) Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước.
Các đối tượng giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nêu trên sau đây gọi chung là người lao động.
2. Người đang hưởng lương hưu hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 Nghị định này theo các loại hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.